CANTONS en COMMUNES
 E Departement De La Frise
 Arrondissementen : Aantal 3 Heereveen,Leeuwarden,Sneek

Arrondissement Heerenveen 4 Cantons 21 Communes
Canton       Commune        Village
Akkrum       Akkrum        Akkrum
                     Terhorne
                     Terkappel
                     Akmarijp
                     Nes                                                                              
          Joure         Joure
                     Westermeer
                     Snikzwaag
          Haske         Nijehaske
                     Oudehaske
                     Haskerhorne
          Oldeboorn       Oldeboorn
                     Haskerdijken
Beesterzwaag    Beesterzwaag     Beesterzwaag
                     Beets
                     Olterterp
                     Kortehem
                     Boornbergum
          Dragten        Noorderdragten
                     Zuiderdragten
          Gorredijk       Gorredijk
                     Terwispel
          Lippenhuizen     Lippenhuizen
                     Hemrik
                     Wijnjeterp
          Langezwaag      Langezwaag
                     Luxwolde
                     Kortezwaag
          Oudega        Oudega
                     Nijega
                     Opeinde
                     Rottevalle
          Ureterp        Ureterp
                     Sijgerswolde
                     Duurswolde
                     Bakkeveen
Heerenveen     Heerenveen      Heerenveen
                     Terband
                     Het Meer
          St.Johannisga     St.Johannisga
                     Rottum
                     Rotsterhaule
                     Gaast
                     Rohel
                     Delfstrahuizen
                     Schoteruiterdijken
          Knijpe        Knijpe of Brongerga
                     Oude Schoot
                     Nije Schoot
          Mildam        Mildam
                     Katlijk
                     Jubbega en Schurrega
                     Nijehorne
                     Oudehorne
                     Hoornsterzwaag
          Tjallebert      Tjallebert
                     Luinjebert
                     Gersloot
Oudeberkoop     Noordwolde      Noordwolde
                     Finkega
                     Steggerden
                     Peperga   
                     Blesdijk
          Oosterwolde      Oosterwolde
                     Donkerbroek
                     Haule en Haulerwijk
                     Vochtele
          Oudeberkoop      Oudeberkoop
                     Nijeberkoop
                     Elsloo
                     Makkinga
                     Appelsche
                     Langedijk
                     Beuil
          Sonnega        Sonnega
                     Nijelemmer
                     Oudelemmer
                     Oudetrijnen
                     Nijetrijnen
                     Munnikkeburen
                     Spangen
                     Scherpenzeel
          Wolvega        Wolvega
                     Ter Idzerd
                     Oldeholtpade
                     Nijeholtpade
                     Oudeholtwolde
                     Nijeholtwolde


Arrondissement Leeuwarden 10 Cantons 48 Communes
Canton       Commune        Village
Bergum       Bergum        Bergum
                     Garijp
                     Eernewoude
          Dantumawoude     Dantumawoude
                     Murmerwoude
                     Wouterswoude
                     Akkerwoude
          Hardegarijp      Hardegarijp
                     Suawoude
                     Tietjeek
                     Rijperkerk
          Oostermeer      Oostermeer
                     Suameer
                     Eeestrum
          Oenkerk        Oenkerk
                     Oudkerk
                     Wijns
                     Giekerk
                     Roodkerk
          Rinsmageest      Rinsmageest
                     Sijbrandahuis
                     Birdaard
                     Janum
          Veenwouden      Veenwouden
                     Zwaagwesterend
                     Driesem
Buitenpost     Augustinusga     Augustinusga
                     Gerkesklooster
                     Stroobosch
                     Harkema Opeinde
                     Drogeham
                     Buweklooster
          Burum         Bureum
                     Nieuw Kruisland
                     Augsbuurt of Lutkewoude
                     Munnekezijl
          Buitenpost      Buitenpost
                     Lutkepost
                     Twijzel
                     Koten
          Kollum        Kollum
          Oudwoude       Oudwoude
                     Veenklooster
                     Kollumerzwaag
                     Westergeest
          Surhuizum       Surhuizum
                     Surhuisterveen
Dokkum       Anjum         Anjum
                     Morra
                     Lioesens
                     Kloosterweerdt
          Dokkum        Dokkum
          Ee          Ee
                     Engwierum
                     Oostrum
                     Aalzum
          Metzelawier      Metzelawier
                     Nijkerk
                     Paezens
                     Nijemier
                     Klooster Sion 
                     Jouwswier
                     Wetzens
Dronrijp      Belkum        Belkum
                     Wier
                     Anjum
                     Slappeterp
                     Schingen
          Dronrijp       Dronrijp
                     Wielsrijp
                     Bajum
          Marsum        Marsum
                     Englum
                     Deinum
                     Blessum
                     Boxum
          Menaam        Menaam
                     Beetgum
          Oosterend       Oosterend
                     Itens
                     Lutkewierum
                     Hidaard
          Wommels        Hennaard
                     Wommels
                     Spannum
                     Edens
                     Koebaard
                     Waaxens
Franeker      Almenum        Almenum
                     Midlum
                     Achlum
          Franeker       Franeker
          Minnertsga      Minnertsga
                     Tjummarum
                     Firdgum
          Sexbierum       Sexbierum
                     Wijnaldum
                     Pietersbierum
                     Lidlum
                     Oosterbierum
          Tjum         Tjum
                     Hitzum
                     Herbajum
                     Dongjum
                     Boer
                     Ried
                     Peins
                     Sweins
                     Schalsum
Hallum       Blija         Blija
                     Hogebeintum
                     Genum
                     Ligtaard
                     Reitzum
                     Jeslum
                     Wanswerd
          Ferwerd        Ferwerd
          Marrum        Marrum
                     Nijkerk
          Hallum        Hallum
          St.Anna Parochie   St.Anna Parochie
          St.Jacobi Parochie  St.Jacobi Parochie
          Vrouwe Parochie    Vrouwe Parochie
                     Oude en Nieuwe Zijlen
                     De Leije
                     Krewert
Holwerd       Ameland        Ameland (Eiland)
          Holwerd        Holwerd
                     Bornwerd
                     Bornwederhuizen
                     Betterwird
                     Raard
          Nes          Nes
                     Wierum
          Schiermonnikoog    Schiermonnikoog (Eiland)
          Ternaard       Ternaard
                     Hantum
                     Hantumhuizen
                     Waaxens
                     Brantgum
                     Foudgum
                     Hiaure
Harlingen      Harlingen       Harlingen
          Ter Schelling     Ter Schelling (Eiland)
          Vlieland       Vlieland (Eiland)
Leeuwarden(2 Cant) Leeuwarden      Leeuwarden
          Jelsum        Jelsum
                     Lekkum
                     Miedum
                     Cornjum
                     Britzum
          Wirdum        Wirdum
                     Swichum
          Huizum        Huizem
                     Goutum
                     Hempens
                     Teerns
          Stiens        Stiens
                     Finkum
                     Hijum

Arrondissement : Sneek 5 Cantons 24 Communes
Canton       Commune        Village
Bolsward      Arum         Arum
                     Kimswerd
                     Pinjum
                     Rugelollum
          Bolsward       Bolsward
          Makkum        Makkum
          Tjerkwerd       Tjerkwerd
                     Hieslum
                     Greonterp
                     Dedgum
                     Parrega
                     Longerhou
                     Exmorra
                     Allingawier
                     Gaast
                     Ferwoude
                     Idzegahuizen
                     Piaam
          Witmarsum       Witmarsum
                     Burgwerd
                     Higtum
                     Hartwerd
                     Oege en Oldeklooster
                     Schraard
                     Wons
                     Schettens
                     Engwier
                     Cornwerd
                     Surig
Hindelopen     Hindelopen      Hindelopen
          Koudum        Koudum
                     Hemelum
                     Molkwerum
                     Oudega
                     Nijega
                     Elahuizen
                     Kolderwolde
          Stavoren       Stavoren
                     Warns
                     Scharl
          Workum        Workum
Lemmer       Balk         Balk
                     Sondel
                     Oldemerdum
                     Nijemerdum
                     Mirns
                     Harich
                     Ruigahuizen
                     Bakhuizen
          Langweer       Langweer
                     Goingarijp
                     Broek
                     Oosterhaule
                     Ooster Nijega
                     Oldouwer
                     Doniaga
                     St.Niklaasga
                     Idskenhuizen
                     Teroele
                     Indijken
                     Boornzwaag 
                     Legemeer
          Lemmer        Lemmer
          Oosterzee       Oosterzee
                     Echten
                     Eesterga
                     Follega
          Sloten        Sloten
                     Wijckel
                     Tjerkgaast
Rauwerd       Bozum         Bozum
                     Winzum
                     Oosterlittens
                     Britswerd
                     Wiewerd
                     Baard
          Grouw         Grouw
          Jorwerd        Jorwerd
                     Weidum
                     Jellum
                     Beers
                     Hilaard
                     Lions
                     Huins
                     Mantgum
                     Schillaard
                     Oosterwierum
          Rauwerd        Rauwerd of Raard
                     Eernsum
                     Deersum
                     Poppingawier
                     Sijbrandaburen
                     Tersool
          Roordahuizum     Roordahuizum
                     Idaard
                     Egum
                     Warrega
                     Warstiens
                     Wartena
                     Friens
Sneek        Heeg         Heeg
                     Oudega
                     Idzega
                     Zandvoort
                     Gaastmeer
                     Nijhuizen
                     Oosthem
                     Abbega
          Nijland        Nijland
                     Wolsum
                     Westhem
                     Folsgara
                     Tjalhuizen
                     IJsbrechtum
                     Tirns
                     Scharnegoutum
                     Loijenga
                     Goinga
                     Gaauw
                     Offingawier
          Sneek         Sneek
          Woudsend       Woudsend
                     Epekolga
                     Indijk
                     Smallebrugge
                     Hommerts
                     Jortrijp
                     Oppenhuizen
                     Uitwellingerga
          IJlst         IJlst

Naar boven